نمی دانم چرا بعضی از غیر مجاز ها علاوه بر اینکه غیر مجاز می خوانند و به ان

افتخار نیز می کنند خود را صاحب سبک هم می دانندبه تازگی مصاحبه ی خواننه ای غیر مجاز

را خواندم او با اقتدار تمام اعلام کرد که صاحب سبک است و کار غیر مجاز خود را کاملا 

موفقیت امیز خواند نمی دانم شاید هم من اشتباه قضاوت می کنم

کسانی مثل چاوشی سبک وارد می کنند  وبه قول خود شریف می خوانند و کوچک ترین ادعایی

ندارند انوقت این اقا.......کلیپ های این اقا هم چنان از شبکه های ماهواره ای پخش می شود

و اینکه اقای خواننده برایت متاسفم!!!!


دوشنبه بیست و پنجم 6 1387
X