شاید بعضی ها راست می گفتند و افشانی برای ماه محبوب هنوز بچه میزد                

باید حق داد چون افشانی با همه ی مهارتهایی که در اجرا دارد ولی هنوز مانده تا علیخانی

و حسنی شود ان هم با این طرفدارهای ..!!

دسته ها : از همه در
جمعه بیست و نهم 6 1387

رضا عطاران گفت که از بازی در فیلم توفیق اجباری بیسار ناراضی ام

و به شدت از بازی اش در این فیلم انتقاد کرد این برای اولین بار بود که عطاران با این

صراحت به انتقاد پرداخته بود ان هم درباره بازی خودش

دسته ها : از همه در
جمعه بیست و نهم 6 1387
X