لحظه ی دیدار نزدیک است

باز من دیوانه هستم

                          باز می لرزد دل دستم

                  باز گویی در هوای دیگری هستم

دسته ها : سخنان بزرگان
يکشنبه بیست و چهارم 6 1387

زندگی زیباست ای زیبا پسند

                     زنده اندیشان به زیبایی رسن

انقدر زیباست این بی یازگشت

                      کز برایش می توان از جان گذشت

دسته ها : سخنان بزرگان
يکشنبه بیست و چهارم 6 1387
X