اما چه رنجی است لذت ها را تنها بردن و چه زشت

است زیبایی ها را تنها دیدن  وچه بدبختی ازاردهنده ای

است تنها خوشبخت بودن (علی شریعتی )

دسته ها :
شنبه شانزدهم 6 1387
X